Algemene voorwaarden

Versie IV (01-01-2013)

Algemene Voorwaarden Miller Digital

I Definities
Opdrachtnemer: Miller Digital, gevestigd te Wormerveer.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de
opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

II Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

3. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden komen tot stand door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten geen werking toe.

5. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

6. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en portokosten tenzij anders vermeld.

7. Door opdrachtnemer genoemde termijnen zijn slechts indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

III Aansprakelijkheid

1.Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, doch ten hoogste tot € 3000 ( Drie duizend euro). Met uitzondering van het opmaken van drukwerk.

2. Opmaken voor drukwerk worden door opdrachtnemer altijd naar beste weten en kunnen opgemaakt. Opdrachtnemer is echter nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het welgeslagen van het uiteindelijke drukwerk, dan wel fouten in opmaak en/of inhoud van het drukwerk. Opdrachtnemer adviseert altijd ten zeerste de opdrachtgever proefdrukken / proefprints te laten maken door drukker / derde partij en deze zeer zorgvuldig te controleren alvorens drukker/derde partij opdracht te geven tot uiteindelijke druk. Ook dan wanneer opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt de proefprints te controleren blijft het uiteindelijke risico voor de opdrachtgever.

3. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.

4. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken zodat lid 3.1 te niet valt.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

IV Uitvoering opdracht

1.Opdrachtnemer bepaalt de werkwijze van uitvoering van de opdracht en behoud het recht werk uit te besteden aan derden.

V Garantie

1. Na oplevering van de website of een dergelijk digitaal product, wijzigen wij nog 30 dagen lang technische fouten, spellingfouten en/of productiefouten. Overige aanpassingen op verzoek van opdrachtgever achteraf nagefactureerd conform het gangbare tarief.

2. Na oplevering van drukwerk, wordt geacht dat de opdrachtgever de producten controleert en binnen 21 dagen melding maakt van eventuele misdrukken. Wanneer er na deze 21 dagen nog een misdruk wordt gemeld kan de opdrachtnemer geen garantie meer bieden op de geleverde producten.

VI Overmacht

1.Indien opdrachtnemer buiten zijn macht om, niet in staat is de overeenkomst tijdig en of behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer wel in staat is ze naar behoren uit te voeren.

2.Indien er sprake is van een situatie zoals beschreven in lid 1, is heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen met in acht nemend akte X.

VII Honorarium

1. Opdrachtnemer rekent voor elk gewerkt uur een honorarium van € 75 (vijfenzeventig euro) exclusief BTW mits anders overeengekomen.

VIII Betaling

1. Op de facturen van opdrachtnemer zijn een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing. Opdrachtnemer is tot het moment van volledige betaling van de facturen eigenaar van de (offline) producten, waardoor de opdrachtnemer zich het recht behoud om bij eventuele uitblijven van betaling de levering van de producten ongedaan te maken.

2. De betaling van de geleverde producten en/of diensten dienen in 1 termijn te worden betaald. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Het Rabobank rekeningnummer van de opdrachtnemer is: 32 52 12 252 ten name van Miller Digital te Wormerveer.

IX Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever reeds betaald honorarium.

X Opzegging

1. De opdrachtgever heeft een afkoelperiode van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. De opdracht kan worden geannuleerd doormiddel van het kenbaar maken van de annulering gevolgd door een schriftelijke bevestiging van deze annulering, dit dient alle te gebeuren binnen de gestelde 14 dagen. Binnen deze periode kan de opdrachtgever de opdracht kosteloos opzeggen. Na deze 14 dagen kan de opdrachtgever de opdracht ten alle tijden opzeggen, de tot dan toe gemaakte kosten zullen worden gefactureerd door de opdrachtnemer, tegen deze factuur kan geen bezwaar worden gemaakt.

XI Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen bevoegd om geschillen aan een arbitragecollege voor te leggen. De uitspraak van dit arbitragecollege is bindend.